علوم تجربي سوم راهنمايي |‌www.Oloom.Info - فعاليتهاي فصل هفتم(ويرايش)
نمونه سوالات،پاسخ فعاليت ها،انيميشن،دانستني ها و... علوم تجربي سوم راهنمايي
تاريخ : شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹
نويسنده : آقامحمّدي
فكر كنيد

درباره عبارت زير فكر كنيد آيا مي توانيد اين پديده ها را به مفهومي كه در ذهن خود از فشار داريد مربوط نمائيد.

لبه تيز چاقو گوشت را به راحتي مي برد اما لبه ي پهن آن نمي برد

وقتي لبه ي چاقو تيز است، فشار وارد بر گوشت بيشتر و وقتي لبه ي آن پهن است نيرو در سطح وسيع تري پخش مي شود و فشار وارد برگوشت كم تر است.

ميخ از سر تيزش در چوب فرو مي رود اما از سر پهن فرو نمي رود.(olooms.ir)

نوك تيز ميخ فشار بيشتري را بر چوپ وارد مي كند.

مرتاض هاي هندي روي يك تخت چوبي پوشيده از ميخ مي خوابند اما نمي توانند روي آن بايستند.

وقتي مرتاض هاي هندي روي تخت مي خوابد سطح زياد و فشار كم است. اما وقتي مي ايستد، سطح كم و فشار زياد است و ميخ ها در پاهايش فرو مي رود. 


سوال آخر محاسبه كنيد ص 79

1- درحالت دوم (تصوير وسط) سطحي كه با ميز در تماس است:

سانتي متر مربع 80 = 4*20

سپس فرمول فشار را نوشته واعداد را جايگزين مي كنيم:

نيوتون بر سانتي متر مربع  0/5 = 80 / 40 = فشار


2- درحالت سوم(سمت راست) سطحي كه با ميز در تماس است:(olooms.ir)

سانتي متر مربع 40 = 4*10

سپس فرمول فشار را نوشته واعداد را جايگزين مي كنيم:

نيوتون بر سانتي متر مربع  1= 40 / 40 = فشار

پس در حالت سوم فشار بيشتر است چون سطح كمتري با ميز درتماس است.


تمرين كنيد ص 79

1- فرمول فشار را نوشته و سپس :

نيوتون بر سانتي متر مربع  20= 1 / 20 = فشار

2- اگر مساحت كف دست تقريبا برابر با 125 سانتي متر مربع باشد، پس:

نيوتون بر سانتي متر مربع  0/16= 125 / 20 = فشار


تفسير كنيد ص 80

1- چون لبه ي تيز چاقو مساحت بسيار كمتري نسبت به سطح پشت چاقو دارد و هرچه سطح كمتر،فشاربيشتر.

2- انتهاي ميخ سطح كمتري دارد و فشار بيشتري به دستمان وارد ميكند(olooms.ir)ولي انتهاي پونز چون سطح بيشتري دارد پس به دست ما فشار كمتري وارد ميكند.


بحث كنيد ص80

منظور از "نيوتون بر سانتي متر مربع" اين است كه جسم بر هر يك سانتيمتر مربعي كه با سطح زيرين خود درتماس است، 1 نيوتون نيرو وارد ميكند. مثلا اگر جسمي به سطح زيرين خود فشاري معادل 45 نيوتون بر سانتي متر مربع وارد كند يعني: بر هر سانتي متر مربع، 45 نيوتن نيرو وارد ميكند.


آزمايش ص 83

1- قوطي مچاله مي شود. چون هنگامي كه آب داغ هواي درون قوطي را منبسط ميكند. حال با مسدود كردن دهانه وريختن آب سرد روي قوطي، فشار هواي درون ان كم ميشود و درنتيجه فشار هواي بيرون چون بيشتراست به بدنه قوطي فشار وارد كرده و  ان را مچاله مي كند.

2- ورقه مقوايي نمي افتد.چون با انجام اين كار، فشار هوايي كه از اطراف به ورقه مقوا وارد ميشود بيشتر از فشار هواي درون ليوان خواهد شدوتا خيس نشدن ورقه، ورقه نمي افتد.

فكر كنيدص84

مي دانيد كه اگر لاستيك ماشين يا توپ را بيش از حد باد كنيم، مي تركد، علت آن چيست؟

زيرا مقدار گاز بيشتري را وارد لاستيك يا توپ مي كنيم و فشار داخل آن ها بيشتر مي شود و وقتي اين فشار بيش از حد شود، مي تركد. 

  به نظر شما اگر دماي گازي كه در يك ظرف دربسته وجود دارد افزايش يابد فشار آن بيشتر مي شود يا كم تر؟ چرا؟

فشار گاز با دماي گاز نسبت مستقيم دارد. اگر گازي را گرم كنيم. دماي آن افزايش مي يابد و جنبش مولكول هاي آن نيز بيشتر شده و فشار گاز زياد مي شود. 


  سؤال از متن فصل 7 :
1 – فشار را تعريف كنيد؟

فشار مقدار نيرويي است كه بطور عمود بر سطح وارد مي شود 

(olooms.ir)
  2 – واحد فشار در فيزيك چيست؟

در فيزيك واحد فشار نيوتون بر مترمربع است كه به آن پاسكال (pa) مي گويند. 


  3 – فشار در مايعات دو اثر چيست؟

فشاردر مايعات در اثر نيروي وزن آنها بوجود مي آيد. 


  4 – منظور از خاصيت انتقال فشار در مايعات چيست؟

منظور اين است كه مايعات فشار را به خوبي و بطور يكسان در همه جهات منتقل مي كنند. 


  5 – علت فشار هوا چيست؟

هواي اطراف زمين به وسيله ي نيروي گرانش زمين به طرف پائين كشيده مي شود. نيروي گرانش سبب مي شود كه هوا بر همه اجسام روي زمين فشار وارد مي كند. 


  6 – فشار هوا بر روي اجسام از چه جهت هايي وارد مي شود؟
(olooms.ir)
فشار هوا بر روي تمامي اجسامي كه روي سطح زمين قراردارند از همه جهت ها وارد مي شوند. 


  7 – عامل فشار گازي كه در يك ظرف در بسته قرار دارد چيست؟

عامل فشار گاز در يك ظرف بسته در واقع جنبش و حركت مولكول هاي گاز مي باشد. 
موضوعات مرتبط: پاسخ فعاليتها
آخرين مطالب